piatok 17. decembra 2021

Vybudovanie mýtnej stanice na vrchu Braunsberg

V súčasnosti na Braunsberg pravidelne jazdí mnoho motorových vozidiel a motoriek, niekedy jazdou nad povolenú rýchlosť. Na jednej strane to spôsobuje veľký hluk a vysoké dopravné zaťaženie a na druhej strane znečistenie na samotnej hore. Obec Hainburg a.d. Donau nemá z prístupov na Braunsberg žiadnu pridanú hodnotu, ale naopak, má veľa práce s likvidáciou odpadu a sťažnosťami občanov. Chýbajú prínosy v oblasti životného prostredia a jej udržateľnosti. 


Dopravný prieskum, ktorý v auguste 2021 vykonalo Kuratórium pre bezpečnosť dopravy, ukázal nasledujúce údaje o frekvencii: V období od 12.08.2021 00:00 do 18.08.2021 23:59 bolo nameraných
1 520 motorových vozidiel a 310 cyklistov. V období od 24.08.2021 01:00 hod. do 30.08.2021 23:59 hod. bolo sčítaných 1 362 motorových vozidiel a 325 cyklistov. Z toho vyplýva, že za 2 týždne sa na ceste pohybovalo spolu 2 882 motorových vozidiel a 635 cyklistov, t. j. spolu 3 517 vozidiel. 

S cieľom znížiť dopravnú a hlukovú záťaž spôsobenú motorovými vozidlami sa uvažuje o inštalácii zábran (2 závory, po jednom pre vjazdy a výjazdy) na úrovni skateparku. 

 • Aktuálna ponuka spoločnosti Scheidt & Bachmann zahŕňa inštaláciu použitého závorového systému vrátane automatickej platobnej stanice (bez sim kariet) a predstavuje sumu 37 248,10 € s DPH. 
 • Okrem toho spoločnosť Strabag predložila ponuku na stavebné práce na ceste potrebné na inštaláciu systému zábran. Táto suma predstavuje 41 422,46 EUR s DPH. 
 • Podľa ponuky spoločnosti Simoncsics Mario Elektrotechnik vzniknú náklady na káblové a pripojovacie práce vo výške 4 051,50 € vrátane DPH. 
 • Okrem toho je potrebné položiť telekomunikačný kábel priamo k závorovému systému (bezplatne). Potrebné výkopové práce pre prívod elektrického a telekomunikačného vedenia vykonajú zamestnanci stavebného dvora z vlastnej iniciatívy. Na základe empirických hodnôt sa predpokladajú náklady vo výške približne 1 000,00 EUR s DPH na potrebné zemné práce v oblasti bariérového systému. 
 • Na komunikáciu s osobami pri závorovom systéme a automate na lístky, napr. v prípade technickej poruchy, sú potrebné 2 SIM karty. Odporúčajú sa lacnejšie predplatené karty a náklady na rok sú vypočítané na 240,00 EUR s DPH. 
 • Predpokladajú sa náklady vo výške 5 000,00 EUR s DPH na dodatočné dopravné značky, značenie a tabule vysvetľujúce systém zábran. 
 • Spoločnosť EVN Energievertrieb GmbH & Co KG uzavrela dodatočnú zmluvu o servise osvetlenia na inštaláciu 2 nových svetelných bodov v hodnote 4 930,99 EUR vrátane DPH. 
 • Gerald Köck Überwachungssysteme predložil ponuku vo výške 8 721,00 EUR s DPH na kamerový dohľad závorového systému a automatickej platobnej stanice.
 • Kryt pre automatickú výplatnú stanicu odolný voči poveternostným vplyvom ponúkla spoločnosť Metallbau Eybel za cenu 4 332,00 EUR s DPH. 
 • Závorový systém bude vybavený kódovou klávesnicou. Bariéru možno otvoriť zadaním kombinácie čísel. Tento kód sa môže v pravidelných intervaloch meniť. Náklady na kódovú klávesnicu vrátane materiálu a inštalácie predstavujú podľa ponuky spoločnosti Scheidt & Bachmann 385,00 EUR s DPH. 
 • Spoločnosť Paikl predložila cenovú ponuku vo výške 6 960,00 EUR s DPH za plánovacie služby a miestny stavebný dozor. 
 • Ako platobné možnosti sú akceptované hotovosť, Master kartu a kreditné karty. V tomto zmysle bola uzavretá zmluva. Nákupná cena koncového zariadenia je 950,00 € s DPH, čo znamená nižší mesačný poplatok za služby vo výške 22,65 € s DPH. Jednorazový poplatok za konfiguráciu a aktiváciu je 89,00 € s DPH. 
Celkové investičné náklady tak predstavujú 115 090,05 EUR s DPH. 

Na bariéru budú dohliadať zamestnanci obce. Naplnia automat lístkami a drobnými a vyberú aj pokladničné doklady. V prípade problémov so systémom závor budú k dispozícii tieto úrovne podpory: 1. úroveň: obecná služba na zavolanie 2. úroveň: neriešiteľné problémy: odstavenie závory z prevádzky (otvorenie závory).

50 % ceny lístka bude možné uplatniť u všetkých partnerov v meste Hainburg an der Donau. Podnikatelia si potom môžu tieto lístky hromadne vymeniť za hotovosť na finančnom oddelení obce Hainburg. O presnom prevádzkovom a fakturačnom postupe sa rozhodne na ďalšom stretnutí. Podľa usmernení pre dolnorakúsku obnovu miest sa investičné projekty v zmysle rozvoja miest, pri ktorých sa očakávajú príjmy, majú opísať pomocou príjmového/výdavkového účtu. 

Podľa tohto opisu projektu a výpočtov by mala byť výška finančných prostriedkov približne 10 000,00 až 20 000,00 EUR. Nejde o pevný finančný záväzok, ale o odhad. Celkové investičné náklady budú pokryté úverom a podporou zo strany Dolného Rakúska.

Zdroj:  Výpis z protokolu z 547. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hainburg/D. z 16. decembra 2021, bod 9. 

štvrtok 16. decembra 2021

Rezolúcia obecnej rady mesta Hainburg an der Donau k verejnej doprave

Vážený pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA,
Vážený pán primátor Ing. arch. Matúš Vallo,

dovoľte, aby sme Vám zaslali rezolúciu mesta Hainburg k cezhraničnej verejnej hromadnej doprave v súvislosti s petičnej akciou, ktorá bola jednohlasne schválená na rokovaní obecnej rady dňa 16. decembra 2021.

Mesto Hainburg an der Donau sa obracia na Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a na hlavné mesto SR Bratislava so žiadosťou o dlhodobé riešenie spolufinancovania prevádzky verejnej, cezhraničnej autobusovej dopravy medzi Hainburgom a Bratislavou, ktorá má umožniť rýchle obnovenie autobusového spojenia.

Dňa 14.11.2021 bolo mesto Hainburg an der Donau informované o ukončení jedinej cezhraničnej autobusovej linky medzi Hainburgom a Bratislavou. 
Už od roku 2011 dané autobusové spojenie využíva množstvo cestujúcich, v prevažnej miere slovenských obyvateľov z priľahlých obcí (cca 3000) za účelom pracovnej, školskej ako aj hospodárskej mobility. Taktiež treba spomenúť, že pred vypuknutím pandémie Covid bolo toto autobusové spojenie veľmi často využívané, a to aj na turistické a kultúrne účely.
Zrušením tohto autobusového spojenia sa zrazu stráca už dobre etablovaný, verejný dopravný prostriedok v cezhraničnej verejnej doprave.

Ukončenie cezhraničnej autobusovej linky krok vnímame my, volení zástupcovia mesta Hainburg, ako výrazné oslabenie postavenia regionálnej verejnej dopravy v prihraničnom regióne medzi východnou časťou Dolného Rakúska a Bratislavským krajom. 
To znamená, že jedinou alternatívou zostáva individuálna motorizovaná doprava.

V tejto súvislosti sa v regiónoch zvýši dopravné zaťaženie, znečistenie životného prostredia a hluk, ako aj emisie CO². Taktiež sa dá očakávať zhoršovanie dopravnej bezpečnosti. Toto nie je v súlade s trvalo udržateľnou a ekologickou stratégiou mobility.

My, volení predstavitelia mesta Hainburg an der Donau sme sa týmto rozhodli vyjadriť našu podporu pre:

čo najrýchlejšie obnovenie cezhraničného autobusového spojenia medzi mestom Hainburg an der Donau a mestom Bratislava.
dlhodobé trvalo udržateľné riešenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi mestom Bratislava a Hainburg. 
rozhovory zástupcov spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta Bratislava, podnikmi verejnej dopravy Verkehrsvebund Ost-Region (VOR) a Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ako aj zástupcov  priľahlých obcí.


Hainburg an der Donau, 16.12.2021


AT Version:Beschluss der Stadtgemeinderates Hainburg an der Donau zum öffentlichen Personennahverkehr

Die Gemeinde Hainburg an der Donau wendet sich hiermit an das Land Niederösterreich und an Selbstverwaltungskreis Bratislava (BSK - Bratislavský samosprávny kraj) mit der Forderung zu den intensiven Verhandlungen zur Mitfinanzierung der grenzüberschreitenden Buslinie im Rahmen der in der öffentlichen Ausschreibung gewonnener Option für regionalen Verkehr Bratislava. Es wird zugleich verlangt, dass die Option für diese grenzüberschreitende Buslinie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten BSK im möglichst kürzesten Zeitraum in Anspruch genommen wird. 

Am 14.11.2021 wurden wir über das Einstellen der einzigen grenzüberschreitenden Busverbindung zwischen Hainburg und Bratislava informiert. Schon seit 2011 wurde diese Busverbindung durch zahlreiche Fahrgäste ausgenutzt. Diese Busverbindung diente unter anderem auch der großen slowakischen Kommunität (ca. 2500 Einwohner) und zwar für den Zweck der beruflichen und schulischen Mobilität. Es sei zu erwähnen, dass noch vor dem Ausbruch der Pandemie diese Busverbindung intensiv ausgelastet wurde, unter anderem auch für touristische und kulturelle Zwecke.
Durch das Einstellen dieser Busverbindung wurden die etablierten Angebote im Tourismus und Dienstleistungsangebot deutlich reduziert. 

Wir, die gewählten Vertreter der Gemeinde Hainburg an der Donau haben wir uns entschieden, unsere Unterstützung für Folgendes zu äußern: 

Rasche Wiederinbetriebnahme der grenzüberschreitenden Busverbindung zwischen Hainburg an der Donau und Bratislava 
Eine langfristige Lösung des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs zwischen Hainburg an der Donau und Bratislava.  Als geeignete Partner für diese Verhandlungen bieten sich das Land Niederösterreich, Nachbargemeinden, vor allem die Gemeinde Wolfsthal und dann BSK, die Hauptstadt Bratislava und letztendlich auch die öffentlichen Integratoren des öffentlichen Verkehrs VOR und BID am besten an. 

Das Einstellen dieser Busverbindung betrachten wir, die Vertreter der Gemeinde Hainburg, als deutliche Abschwächung des regionalen Verkehrs im Grenzgebiet zwischen dem östlichen Teil Niederösterreichs und Region Bratislava. Durch das Einstellen der Buslinie bleibt als eine einzige Verkehrsalternative der motorisierte Individualverkehr. Dadurch wird in den im Grenzgebiet liegenden Gemeinden die Umweltbelastung, Lärmbelästigung sowie auch die Emissionen zunehmen. Des Weiteren wird die Sicherheit gefährdet und die Verkehrsdichte wird rasch zunehmen.


In Hainburg an der Donau, den 16.12.2021